Právna poradňa

Klientom advokátskej kancelárie CIMMERMANN poskytujeme efektívne poradenstvo takým spôsobom, aby sme v jednotlivých prípadoch dosiahli maximálnu vymožiteľnosť.

Systém vymáhania pohľadávok advokátskej kancelárie CIMMERMANN zaručuje klientom účinné a rýchle vymoženie nezaplatených záväzkov dlžníka.

Systém vymáhania pohľadávok je rozdelený do dvoch etáp:

Štádiá vymáhania pohľadávok:

1) zasielanie výziev a upomienok dlžníkom. Podľa doterajších skúseností 20 až 30 percent dlžníkov dobrovoľne uhradí svoj dlh na základe výzvy zaslanej advokátskou kanceláriou a to buď jednorazovo alebo čiastočným splácaním na základe dohodnutého splátkového kalendára. Pri mimosúdnom vymáhaní je dôležitý fakt, že výzvu zasiela práve advokátska kancelária. Svedčí to o rozhodnutí veriteľa angažovať právnickú firmu, ktorá je oprávnená použiť všetky právne prostriedky na vymoženie dlhu.

2) podávanie žalôb na súde. Na rozdiel od vymáhačských spoločností (factoringové a forfaitingové firmy), ktoré nemôžu zastupovať klienta pred súdmi, má advokátska kancelária kompletne rozpracovaný systém nadväzujúci na mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Po súdnom vymáhaní pokračuje v súdnom a exekučnom vymáhaní pohľadávok.
Po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia a nesplnení uloženej povinnosti dlžníkom začne advokátska kancelária exekučné konanie voči dlžníkovi.

Výhodou systému vymáhania pohľadávok advokátskej kancelárie CIMMERMANN je minimalizovanie nákladov a viazanosť odmeny na úspešnosť. Z doterajších skúseností vyplýva, že 10 až 15 percent dlžníkov uhradí svoje záväzky už po podaní žaloby na súd. Ďalších 30 až 35 percent dlžníkov zaplatí po doručení súdneho rozhodnutia.

Ďalšie informácie Vám poskytneme v našej kancelárii.